ఫ్యాక్టరీ వీక్షణ

ఫ్యాక్టరీ వీక్షణ

ఫ్యాక్టరీ భవనాలు

ఫ్యాక్టరీ వీక్షణ 2

ఫ్యాక్టరీ భవనాలు

నమూనా గది

నమూనా గది

సమావేశం గది

సమావేశం గది

CNC షాప్-4

CNC

డై కాస్టింగ్ దుకాణం

డై కాస్టింగ్

డీబరింగ్

డీబరింగ్

ప్యాకేజింగ్

ప్యాకేజింగ్

డీగ్రేసింగ్

డీగ్రేసింగ్

ఇంప్రెగ్నేషన్

ఇంప్రెగ్నేషన్

పౌడర్ పెయింటింగ్-1

పౌడర్ పెయింటింగ్